گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲8


از خویشتن بجستن آرزو میکندم
آزاد نشستن آرزو میکندم
در بند مقامات همی بودم من
وان بند گسستن آرزو میکندم