گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۱۳۰


از درد همیشه من دوا می‌بینم
در قهر و جفا لطف و وفا می‌بینم
در صحن زمین به زیر نه طاق فلک
بر هرچه نظر کنم ترا می‌بینم