گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۳۴


از صنع برآیم بر صانع باشم
حاشا که زبون هیچ مانع باشم
چون مطبخ حق ز لوت مالامالست
تا چند به آب گرم قانع باشم