گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۳۵


از طبع ملول دوست ما می‌دانیم
وز غایت عاشقیش می رنجانیم
شرمنده و ترسنده نبرد راهی
تا راه حجاب ماست ما می‌رانیم