گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۳۸


از مطبخ غمهاش بلا میرسدم
هر لحظه به صد گونه ابا میرسدم
بوی جگر سوخته هر دم زدنی
بر مایدهٔ غم از کجا میرسدم