گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۰


اسرار ز دست دادمی نتوانم
وانرا بسزا گشاد می نتوانم
چیزیست درونم که مرا خوش دارد
انگشت بر او نهادمی نتوانم