گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۱


افتاده مرا عجب شکاری چکنم
واندر سرم افکنده خماری چکنم
سالوسم و زاهدم ولیکن در راه
گر بوسه دهد مرا نگاری چکنم