گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۳


امروز چو حلقه مانده بیرون دریم
با حلقه حریف گشته همچون کمریم
چون حلقهٔ چشم اگر حریف نظریم
باید که ازین حلقهٔ در درگذریم