گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۴


امروز همه روز به پیش نظرم
او بود از آن خراب و زیر و زبرم
از غایت حاضری چنین مهجورم
وز قوت آن بیخبری بیخبرم