گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۵


امروز یکی گردش مستانه کنم
وز کاسهٔ سر ساغر و پیمانه کنم
امروز در این شهر همی گردم مست
می‌جویم عاقلی که دیوانه کنم