گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۸


امشب که شراب جان مدامست مدام
ساقی شه و باده با قوامست قوام
اسباب طرب جمله تمامست تمام
ای زنده‌دلان خواب حرامست حرام