گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۴۹


امشب که غم عشق مدامست مدام
جام و می لعل با قوامست قوام
خون غم و اندیشه حلالست حلال
خواب و هوس خواب حرامست حرام