گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۵۳


اندر طلب دوست همی بشتابم
عمرم به کران رسید و من در خوابم
گیرم که وصال دوست در خواهم یافت
این عمر گذشته را کجا دریابم