گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۵۴


انگورم و در زیر لگد می‌گردم
هر سوی که عشق می‌کشد می‌گردم
گفتیکه به گرد من چرا می‌گرد
گرد تو نیم به گرد خود می‌گردم