گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۵۵


از دوستیت خون جگر را بخورم
این مظلمه را تا به قیامت ببرم
فردا که قیامت آشکار گردد
تو خون طلبی و من برویت نگرم