گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۵۹


ای دوست شکارم و شکاری دارم
بیکارنم و بس شگرف کاری دارم
گفتی سر سر بریدن من داری
آری دارم نگار آری دارم