گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۶۱


ای دل ز جهانپان چرا داری بیم
حق محسن و منعم و کریمست و رحیم
تیر کرمش ز شصت احسان قدیم
در حاجت بنده میکند موی دو نیم