گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۶۲


ای راحت و آرامگه پیوستم
تا روی تو دیدم ز حوادث رستم
در مجلس تو گر قدحی بشکستم
صد ساغر زرین بخرم بفرستم