گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۶۴


ای نرگس پر خواب ربودی خوابم
وی لالهٔ سیراب ببردی آبم
ای سنبل پرتاب ز تو درتابم
ای گوهر کمیاب ترا کی یابم