گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۷۰


با سرکشی عشق اگر سرد آرم
بالله به سوگند که بس سر دارم
روزیکه چو منصور کنی بردارم
هردم خبری آرد از آن سردارم