گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۷۴


بخروشیدم گفت خموشت خواهم
خاموش شدم گفت خروشت خواهم
برجوشیدم گفت که نی ساکن باش
ساکن گشتم گفت بجوشت خواهم