گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۷۸


بر شاه حبش زنیم و بر قیصر روم
پیشانی شیر برنویسیم رقوم
ما آهن لشکر سلیمان خودیم
جز در کف داود نگردیم چو موم