گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۸۳


بیدف بر ما میا که ما در سوریم
برخیز و دهل بزن که ما منصوریم
مستیم نه مست بادهٔ انگوریم
از هرچه خیال کرده‌ای ما دوریم