گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۸۴


بیرون ز دو کون من مرادی دارم
بی‌شادیها روان شادی دارم
بگشای بخنده آن لبان خود را
زیرا ز گشاد آن گشادی دارم