گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۸۵


بیکار شدم ای غم عشقت کارم
در بیکاری تخم وفا میکارم
من صورت وصل میتراشم شب و روز
با خاطر چون تیشه مگر نجارم