گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۸۶


بیگانه مگیرید مرا زین کویم
در کوی شما خانهٔ خود می‌جویم
دشمن نیم ارچند که دشمن رویم
اصلم ترکست اگرچه هندی گویم