گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۸۸


تا آتش و آب عشق بشناخته‌ام
در آتش دل چو آب بگداخته‌ام
مانند رباب دل بپرداخته‌ام
تا زخمهٔ زخم عشق خوش ساخته‌ام