گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۹۱


تا چند بهر زه چون غباری گردم
گه بر سر که گه سوی غاری گردم
تا چند چو طفل بر نگاری گردم
یک چند گهی بگرد یاری گردم