گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۹۴


تا روی تو دیدم از جهان سیر شدم
روباه بدم ز فر تو شیر شدم
ای پای نهاده بر سر خلق ز کبر
این نیز بیندیش که سر زیر شدم