گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۹۶


تا شمع تو افروخت پروانه شدم
با صبر ز دیدن تو بیگانه شدم
در روی تو بیقرار شد مردم چشم
یعنی که پری دیدم و دیوانه شدم