گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۹۹


تا ظن نبری که من دوئی می‌بینم
هر لحظه فتوحی بنوی می‌بینم
جان و دل من جمله توئی می‌دانم
چشم و سر من جمله توئی می‌بینم