گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۰۴


تو بحر لطافتی و ما همچو کفیم
آنسوی که موج رفت ما آنطرفیم
آن کف که به خون عشق آلودستی
بر ما میزن که بر کفت همچو دفیم