گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۱۱


حاشا که ز زخم تیر و خنجر ترسیم
وز بستن پای و رفتن سر ترسیم
ما گرم روان دوزخ آشامانیم
از گفت و مگوی خلق کمتر ترسیم