گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۱۲


خواهم که به عشق تو ز جان برخیزم
وز بهر تو از هر دو جهان برخیزم
خورشید تو خواهم که بیاران برسد
چون ابر ز پیش تو از آن برخیزم