گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۱۳


خود راز چنین لطف چه مانع باشیم
چون صنع حقیم پیش صانع باشیم
در مطبخ چرخ کاسه‌ها زرین‌اند
حاشا که به آب گرم قانع باشیم