گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۱۴


خیزید که تا بر شب مهتاب زنیم
بر باغ گل و نرگس بیخواب زنیم
کشتی دو سه ماه بر سر یخ راندیم
وقت است برادران که بر آب زنیم