گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۱۵


در آتش خویش چون دمی جوش کنم
خواهم که دمی ترا فراموش کنم
گیرم جانی که عقل بیهوش کند
در جام درآئی و ترا نوش کنم