گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۱۶


در باغ شدم صبوح و گل می‌چیدم
وز دیدن باغبان همی ترسیدم
شیرین سخنی ز باغبان بشنیدم
گل را چه محل که باغ را بخشیدم