گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۲۱


در عالم گل گنج نهانی مائیم
دارندهٔ ملک جاودانی مائیم
چون از ظلمات آب و گل بگذشتیم
هم خضر و هم آب زندگانی مائیم