گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۲۲


در عشق تو گر دل بدهم جان ببرم
هرچه بدهم هزار چندان ببرم
چوگان سر زلف تو گر دست دهد
از جمله جهان گوی ز میدان ببرم