گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۲۵


در کوی خرابات نگاری دیدم
عشقش به هزار جان و دل بخریدم
بوئی ز سر دو زلف او بشنیدم
دست طمع از هر دو جهان ببریدم