گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۲۶


در هر فلکی مردمکی می‌بینم
هر مردمکش را فلکی می‌بینم
ای احوال اگر یکی دو می‌بینی تو
بر عکس تو من دو را یکی می‌بینم