گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۰


دل زار وثاق سینه آواره کنم
بر سنگ زنم سبوی خود پاره کنم
گر پاره کنم هزار گوهر ز غمت
روزی او را ز لعل تو چاره کنم