گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۱


دل میگوید که نقد این باغ دریم
امروز چریدیم و به شب هم بچریم
لب میگزدش عقل که گستاخ مرو
گرچه در رحمت است زحمت ببریم