گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۴


دوش از طربی بسوی اصحاب شدیم
وز غوره فشانان سوی دوشاب شدیم
وز شب صفتان جانب مهتاب شدیم
با بیداران ز خویش در خواب شدیم