گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۵


دوش ارچه هزار نام بر ننگ زدم
بر دامن آن عهد شکن چنگ زدم
دل بر دل او نهادم از شوق وصال
هم عاقبت آبگینه بر سنگ زدم