گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۸


ذات تو ز عیبها جدا دانستم
موصوف به مغز کبریا دانستم
من دل چکنم چونکه به تحقیق و یقین
خود را چو شناختم ترا دانستم