گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۹


رازیکه بگفتی ای بت بدخویم
واگو که من از لطف تو آن میجویم
چون گفت به گریه درشدم پس گفتا
وامیگویم خموش وامیگویم