گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۴۶


زاهد بودی ترانه گویت کردم
خاموش بدی فسانه گویت کردم
اندر عالم نه نام بودت نه نشان
ننشاندمت و نشانه گویت کردم