گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۴۷


زنبور نیم که من بدودی بروم
یا همچو پری به بوی عودی بروم
یا سیل شکسته تا برودی بروم
یا حرص که در عشوهٔ سودی بروم